26.5 C
Janja
Nedjelja, 14.04.2024.
NaslovnicaPodrinjeBratunacBratunac: Javni poziv za zasnivanje 10 zasada maline sa sistemom za navodnjavanje

Bratunac: Javni poziv za zasnivanje 10 zasada maline sa sistemom za navodnjavanje

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja opštine Bratunac za period 2017.-2022.god. koji se odnose na podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju i na osnovu sporazuma između Opštine Bratunac, UNDP-a (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu-ReLOaD) i Udruženja žena „Podrinje 1“ Skelani osigurana su sredstva za sprovođenje projekta „Unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja kroz savremenu tehnologiju proizvodnje maline u organskom postupku“, u cilju povećanja proizvodnje maline na području opštine Bratunac, te na osnovu člana 67. Statuta opštine Bratunac ( „Službeni Glasnik opštine Bratunac“, br.10/2017 ) Načelnik opštine Bratunac raspisuje:

JAVNI POZIV

Za predaju zahtjeva za zasnivanje 10 zasada maline sa sistemom za navodnjavanje na površini od po 1 dunum

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Bratunac koji posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup sa mogućnošću navodnjavanja.

II USLOVI ZA DODJELU SADNICA I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sledeće uslove:

Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima;
Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u opštini Bratunac ili će pokrenuti postupak upisa, a što će potvrditi ovjerenom izjavom da će se upisati u Registar poljoprtivrednih gazdinstava;
Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za proizvodnju maline sa lako pristupačnom vodom za navodnjavanje;
Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti proizvodnje maline koja će biti organizovana u sklopu aktivnosti ovog projekta;
Opština Bratunac, UNDP i UŽ „Podrinje 1“ su nosioci aktivnosti vezanih za projekat.

III KRITERIJUMI ZA DODJELU SADNICA MALINE I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Kriterijumi za bodovanje podnosioca zahtjeva

a) pogodnost vlastitog zemljišta za proizvodnju maline i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu sadnica maline na licu mjesta) 1-3 boda,

– slabi uslovi (veliki nagib, nepristupačna voda za navodnjavanje ) 1 bod

– dobri uslovi (relativno veliki nagib, loše pristupačna voda za navodnjavanje) 2 boda,

– jako dobri uslovi (blagi nagib, lako pristupačna voda za navodnjavanje) 3 boda.

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za proizvodnju maline ili nemaju mogućnost za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

Podnosilac zahtjeva nezaposlen ( vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje ), od 1-4 boda,

– od 0-3 god. 1 bod,

– od 3-6 god. 2 boda,

– od 6-10 god. 3 boda,

– više od 10 god. 4 boda,

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje dobija se po 1 bod.

– za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje – domaćice, djeca, učenici i sl.) za svakog izdržavanog člana porodice – 1 bod.

Mlade osobe životne dobi do 35 godina – 5 bodova;
Ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda;
Socijalni aspekt – nema primanja – 7 bodova;
Socijalni aspekt – minimalna primanja po članu do 100,00 KM – 6 bodova;
Socijalni aspekt – minimalna primanja po članu do 200,00 KM -5 bodova;
Socijalni aspekt – minimalna primanja po članu do 250,00 KM – 4 boda,
Socijalni aspekt – minimalna primanja po članu do 300,00 KM – 3 boda,
Socijalni aspekt – stanje na terenu 0-4 boda;
Kada kandidati pri bodovanju imaju usti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe i žene.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Obrazac za prijavu na Javni poziv;
Kopija lične karte;
Ovjerena kućna lista;
Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje;
Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti (kopija zdravstvene knjižice),
Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva;
Vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za podizanje zasada maline (kopija ZK izvadka ili posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu/korištenju);

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir korisnika za dodjelu sadnica maline i sistema za navodnjavanje čine dva predstavnika opštine i predstavnik implementatora projekta UŽ „Podrinje 1“.

Zadatak komisije je:

Pregled prispjelih prijava, provjera upisa u RPG u nadležnoj službi, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterijuma za bodovanje, te dostavljanje iste Načelniku opštine i UNDP-u.
Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Opština Bratunac i UNDP.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštine Bratunac i službenoj web stranici Opštine Bratunac.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu sadnog materijala i sistema za navodnjavanje obavezni su prisustvovati edukaciji koja će biti organizovana u sklopu aktivnosti projekta.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Opštine Bratunac i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti takođe u Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti sa naznakom „Za Javni poziv za dodjelu sadnica maline“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana ( do 02.10.2019.god.) od dana objavljivanja Javnog poziva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Opštine Bratunac, ili na broj telefona 056/420-370 svakim radnim danom od 10.00-14.00 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

NAČELNIK OPŠTINE

Nedeljko Mlađenović,dipl.inž.maš.

podrinjemedia.ba

Najnovije vijesti