Za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja programa federalnog fonda solidarnosti namijenjeno je ukupno 28.500.000, od čega za osiguranje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima ovog fonda 11.500.000 KM, a za lijekove i medicinska sredstva 17.000.000 KM.

Osiguranim osobama na teritoriji FBiH će u 2020. godini, na teret sredstava fonda solidarnosti FBiH biti osigurano ostvarivanje prava na zdravstvenu usluge, saglasno Odluci o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava, Odluci o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, a u skladu sa obimom zdravstvenih usluga koji je utvrđen za ovu godinu.

Za osiguranje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2020. godini planirano je ukupno 64.814.000 KM, od čega iz Budžeta Federacije BiH 11.500.000 KM i iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora 53.314.000 KM.

Transferom za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH – za sufinansiranje troškova raseljenih osoba, predviđena su 2.000.000 KM, čime će biti sufinansirane zdravstvene usluge bolničkog liječenja u zdravstvenim ustanovama u FBiH, povratnika iz FBiH u općine u Republiku Srpsku.

Za zdravstvenu zaštitu Roma u Federaciji BiH, koji zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u FBiH, namijenjeno je 50.000 KM.

Za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH predviđeno je 1.125.000 KM u svrhu uspješnog obavljanja njegove djelatnosti, primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvi i krvnih sastojaka koordinacije aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u FBiH, unaprjeđenja rada dijagnostičkih službi i promocije i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi.

Agenciji za kvalitet i akreditaciju uzdravstvu u FBiH – AKAZ, predviđen je iznos od 300.000 KM koji će biti raspoređen za sufinansiranje troškova Agencije u 2020.godini koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu.